Спести пари, живей различно

Политика на личните данни

Обща информация

„Лични данни“- Това е всяка информация, която се отнася до Вас, или информация, която може да позволи да бъдете идентифицирани. Настоящата политика за защита на личните данни описва как и защо обработваме Вашите данни, как ги защитаваме, съхраняваме, както и какви са правата Ви. Политиката се отнася до обработката на Вашите лични данни, независимо от начина, формата и/ или средата, в която са ни предоставени и независимо дали предоставените данни са обработвани по електронен път или на хартиен носител. „Терра Лизинг“ ООД се ангажира със защитата на Вашите лични данни. Ние ги използваме само за предоставянето, поддържането и подобряването на предлаганите от нас услуги. Дружеството обработва Вашите лични данни само с приложимите закони и разпоредби.

Администратор на данни

"Терра Лизинг" ООД е вписан в търговския регистър като финансова институция, изразяваща се в отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства по смисъла на чл. 3, ал.1, т.3 от Закона за кредитните институции, след съответното вписване в Регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал.2 от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка. Извършване на дейност по осъществяването на финансов лизинг по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции, след съответното вписване в Регистъра на финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други). Извършване на дейност по чл. 3, ал.1, т.1 във връзка с чл. 2, ал.2, т.8, б. „б” от Закона за кредитните институции - търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с благородни метали и изделия с и от тях.

Със седалище и адрес на управление:

БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1421
район р-н Лозенец
бул. Арсеналски No 11, ет. 3, ап. 3
тел.: 0879 109 102

Информация за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
Данни за кореспонденция: гр. София, ,бул. „ Арсеналски“ No 11, ет. 3, ап. 3
Email: i.zdravkov@terraleasing.bg

тел.: 0879 109 111

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 519
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Предоставяне на лични данни

„Терра Лизинг“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с Дружеството. Като регистрирана небанкова финансова институция, ние сме задължени да идентифицираме надлежно всеки клиент. Надлежната и точна идентификация също така е във Ваш интерес и за Ваша собствена сигурност. Затова ние събираме лични данни от Вас, които ни позволяват да установим.Вашата самоличност:

Вашите лични данни: Име, ЕГН или ЕИК , дата на раждане, документи за самоличност, отношения с трети страни и др., които ще бъдат използвани за идентифициране на Вашата самоличност;

Данни за връзка с Вас: Адрес за коренспонденция, адрес на електронна поща, телефонен номер и др.,

В преддоговорния процес Ние може да Ви поискаме допълнителна информация с цел оценка на кредитоспособността Ви по повод Ваше искане за финансиране.

Информация за Вашата месторабота (Вашият работодател),бизнес партнор, професия, образование или данни за трудовата Ви заетост.

Информация за произхода на средства – Вашите задълженията и доходи или друга собственост, която ще бъде използвана за определяне на надеждността на лизингополучателя и за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма; Ние обработваме също така и данни, които можем да получим от други източници (като например ЦКР, НАП, НОИ, БНБ, МВР, ГД „ГРАО” и др.), за да направим оценка на Вашата кредитоспособност, както и за да потвърдим самоличността Ви. Дружеството може да събира и обработва информация за услугите, за които кандидатствате и подробности за състоянието на Вашата кредитна история при нас, включително нереализирани искания за финансиране.

Информация за сделката-Информация за изпълнението на договорите и нарушенията, заявления, подадени от лизингополучателя, искания и др.), която ще бъде използвана за изпълнението на договора и защитата на правата на „ Терра Лизинг“ ООД

Ако финансираме закупуването на желаният от Вас автомобил:

Информация за автомобилът: данни за МПС- то, като марка, модел, ДКН, шаси и Вашето Свидетелство за управление на МПС.

Когато ни посетите в Наш офис или се свързвате с нас по някаква причина чрез електронна поща, уебсайт или телефон, може да обработим всякаква информация, която ни предоставите. · Личните данни, които могат да бъдат обработени от Нас, включват и всякакъв вид съобщения като писма, имейли, молби, жалби, както и други;

В допълнение, „Терра Лизинг“ ООД може да събира и обработва информация за Вашия компютър, лаптоп, таблет или смартфон, с които достъпвате интернет страниците ни включително, ако е налице: · Вашият IP адрес. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, запознайте се и с нашата политика за бисквитките.

Основание за обработване на личните Ви данни:

за да сключим договор с Вас и да бъде гарантирано неговото изпълнение или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, както и за да прилагаме правата си, произтичащи от сключени с Вас Договори; · защото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството. Така например, като регистрирана финансова институция, чиято дейност е под надзора на БНБ, ние имаме задължения за предоставяне на информация на БНБ, ДАНС, МВР и други трети лица, съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ. Дружеството може да предостави информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни и всички други публични органи съгласно приложимото законодателство; на КАТ или ДАИ при техни проверки във връзка с Закона за движението по пътищата или съответни подзаконови актове. · за предотвратяване или отстраняване на измами; · за целите на събиране на вземания, произтичащи от сключени с Вас договори; · в случай, че обработването е необходимо с оглед на гарантирането на наш легитимен интерес произтичащ от приложимите закони и подзаконови актове или правните отношения между „Терра Лизинг“ ООД и Вас

Цел за обработване на личните Ви данни:

Съгласно Вашето съгласие и приложимите закони и разпоредби, Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели: Предоставяне на Услугите, поискани от Вас и предоставяни въз основа на Договора, сключен между Вас и „Терра Лизинг“ ООД, а именно: Управление и изпълнение на Ваши искания и изпълнение на Услуги съгласно Договора; Установяване на самоличността на клиента; Извършване на кредитна оценка; За да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и Услуги; Уведомление за всичко, свързано с продуктите и Услугите, които ползвате при нас; Изпращане на различни известия, посредством имейл, куриерски услуги или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения; За обработване на предоставената от Вас информация (заявления, уведомления, жалби и др.) и предоставяне на услуги.

Спазване на законовите изисквания

Предоставяне на информация на компетентни органи, институции и трети лица, в рамките на правомощията, които имат, както и в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове; Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; Предотвратяване на измами, доказване на транзакции и комуникация; Управление и мониторинг на събираемостта на отпуснатите кредити; Установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречие с нашите условия за съответните Услуги. Всяко заявление, което изпращате на наш служител, ни позволява да използваме предоставената информация по отношение на нашите продукти или услуги. Всички данни, които сте ни предоставили в рамките на нашите договорни ангажименти, могат да бъдат използвани, за да се гарантира изпълнението на нашите ангажименти към Вас. Ако на уебсайта бъдат направени някакви промени или подобрения, Вашата информация може да бъде използвана, за да Ви информираме за тези промени. Ние можем да се свържем със съществуващи клиенти във връзка с наши продукти и услуги, свързани с услуги на нашия уебсайт, които преди това са били използвани от клиента. Можем да използваме данните или да позволим на трети страни да използват информацията, която не е свързана с продуктите или услугите, от които Вие може да се интересувате. Ние или трети страни можем да се свържем с Вас, само ако сте се съгласили с това. Всеки, който не желае да даде съгласието си на нас или на трети страни да използват неговата/ нейната информация, има възможност да забрани използването на данните. Събраната информация в такива случаи няма да съдържа идентификационни данни. Само статистически данни, които не разкриват самоличността на потребителя, могат да бъдат споделяни с трети страни.

Защита на законни интереси на администратора ·

извършване на контрол на управлението на кредитния риск, анализ на данните и надзор на Вашите текущи нужди и подобряване на предлаганите Ви услуги; · подобряване и персонализиране на нашите Услуги, като Ви изпращаме важна информация, свързана с Вашия договор и/или Услугите по различни комуникационни канали, включително анкети, известия, съобщения по имейл, които смятаме, че ще Ви интересуват; · комуникации с Вас за актуализации на нашите продукти и услуги и информиране за всички предлагани от нас продукти и услуги, доколкото е в наш легитимен интерес или сте се съгласили да получавате такива съобщения, и освен ако не изберете да се откажете от тях;

Обработване на данните въз основа на Вашето съгласие ·

при директен маркетинг; · при някои от извършваните кредитни проверки. За други цели, ако са съвместими със законите, Политиката за защита на личните данни и бизнеса на „ Терра Лизинг“ ООД Ние не прилагаме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година (‘‘Регламента’’), при вземане на решение дали да сключим договор с Вас.

Споделяне на лични данни с трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето. Вашите лични данни се обработват или получават от нашите служители или други лица, с които ДРУЖЕСТВОТО има сключени споразумения за законосъобразна обработка на лични данни, които се нуждаят от тази информация за изпълнение на договорни, законови и регулаторни задължения.

Освен това можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на посочените по-горе цели, на следните получатели: · Застрахователни компании и застрахователни посредници при сключване на застраховки за превозните средства обект на договора Ви с Нас; · пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; · лица, извършващи услуги по регистрация и промени в регистрацията на превозни средства; · банки и/или платежни институции, от които ползваме финансиране както и за обслужване на плащанията, извършени от/ към Вас; · лица, на които по силата на договор сме възложили да ни съдействат при възстановяване владението върху лизингови активи и при управлението на събирането на вземания; · компетентни органи, институции и лица, които имат правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство, като например – правораздавателни органи, прокуратура, Централен кредитен комитет/регистър, различни регулаторни органи като БНБ, ДАНС, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред, КАТ, ДАИ; · Дружества и лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с клиенти, имейли, техническа поддръжка и др.; · Адвокати, външни одитори, нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, с цел изпълнение или приложение на Общите ни условия или Договора. · Ние изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни, задължение за конфиденциалност и вземане на всички технически и организационни мерки за защита на тези данни съгласно Регламента. Ние не споделяме или продаваме Ваши лични данни на трети страни за осъществяване на техни самостоятелни бизнес или маркетинг дейности без вашето съгласие. Въпреки, че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

Срокове, в които обработваме Вашите лични данни :

Ние добросъвестно обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за цялата продължителност на срока на Договора, който сте сключили с нас и ги съхраняваме за период от десет години след прекратяването му за да се съобразим с приложимото законодателство за борба с изпирането на пари, както и с изтичане на определени давностни срокове за предявяване на претенции и задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство. След подаване на заявление за финансиране, в случай, че не сте сключили Договор с нас обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за период от една година. След изтичането на гореопределените срокове, Дружеството унищожава Вашите лични данни, освен ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Какви са Вашите права, свързани с обработването на лични данни?

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, имате следните права: · Право на достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и копие от тези лични данни; · Право на поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени; · Право на изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона; · Право на ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни; · Право на възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с конкретния случай. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг; · Право на оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите; · Право на преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице. Ако желаете допълнителна информация или да упражните правата си, посочени по-горе, моля изпратете писмо или имейл на контактите, посочени в тази Политика, като с оглед защитата на личните Ви данни ще е необходимо да се идентифицирате.

Как защитаваме личните Ви данни?

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас и затова Ние прилагаме различни организационни и технически мерки, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени и запазени поверителни. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация. Ние защитаваме Вашите лични данни като поддържаме физически, електронни и процедурни мерки и правила в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват, наред с други: Физически организационни и технически мерки за защита · определяне на зоните с контролиран достъп; · определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които се намират сървърите ни и ограничаване на достъпа; · определяне на организацията на физическия достъп; · определяне на използваните технически средства за физическа защита – в специални стаи и шкафове под ключ; · определяне на екип за реагиране при нарушения; · минимизиране – личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват.

Персонална защита: · запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове; · конфиденциалност на информацията; · обучение на персонала.

Документална защита: · определяне на срокове за съхранение; · правила за разпространение, процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването. · личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват; · Строг вътрешен контрол върху достъпа до лични данни – достъпът до Вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които се нуждаят от тази информация, за да упражняват правилно своите професионални задължения; · Осигуряване на текущо обучение по защита на личните данни на всички наши служители и постоянен вътрешен контрол по прилагането на мерките за поверителност. Моля, имайте предвид, че Вие също играете важна роля в защитата на Вашите лични данни. Предвид естеството на комуникационната технология и технологията за обработка на информация, не можем да гарантираме, че информацията, по време на предаване чрез интернет или докато се съхранява в нашите системи или по друг начин, ще бъде абсолютно безопасна от проникване на други хора. Сайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и „Терра Лизинг“ ООД не носи никаква отговорност за тях.

Бисквитки

Ние използваме „бисквитки“ или подобни технологии на уебсайта, за да получим информация за Вас по време на Вашето посещение на уебсайта. „Бисквитките“ са файлове, които уебсайтовете поставят на компютрите на потребителите, за да разпознават потребителя и да улесняват използването на този сайт. Използването на „бисквитки“ ни позволява да Ви предоставим най-удобния начин да използвате уебсайта“.

Ползване на услугите „Терра Лизинг“ ООД от непълнолетни

Услугите, които предоставяме, са забранени за лица под 18-годишна възраст и ние не обработваме техни лични данни и не предоставяме каквито и да е услуги на такива лица!

Промени в политиката

Запазваме си правото да променяме тази Политика съгласно приложимото законодателство. Своевременно ще Ви информираме за това като публикуваме промените на своята интернет страница.

Терра ЛизингВашият надежден партньор

Виж повече

Лизинг, рефинансиране